logo

अनुसुची-२
(नियम २.१ को उपनियम (१) संग सम्बन्धित)

नाम दर्ताको लागि दरखास्त फारम

फोटो अपलोड गर्नुहोस
(४००*४००)

नेपाल फार्मेसी परिषद द्वारा संचालित योग्यता परिक्षण परिक्षामा मेरो नाम फार्मेसिस्ट /फार्मेसी सहायकमा दर्ता गर्नको लागी नेपाल फार्मेसी परिषद ऐन २०७५ को दफा १२ र नेपाल फार्मेसी परिषद नियमावली २०५९ (पहिलो सन्शोधन २०७२) को नियम २.१ अनुसार निम्न विवरण खोली आवश्यक दस्तुर सहित , नागरिकता को प्रमाणपत्र, प्रबेशिका देखी हाल सम्मको लब्धान्कपत्र र प्रमाण पत्र नोटरी पब्लिकद्वारा प्रमाणीत गराई एक-एक प्रती यसै साथ संलग्न गरी पेश गरेको छु |

जन्म मिती:

नाम दर्तको लागि दर्खस्त फरम्

क्र .स
प्राप्त गरेको शैक्षिक योगय्ता
अधयन संस्थान
साल
श्रेणी
कैफियत
|

तालिम सम्बन्धित विवरण

क्र .स
तालिमको नाम
तालिम दिने संस्थाको नाम
आबधि
साल
तल को लिंक बाट प्रवेश पत्र download गरेर आफ्नो विवरण भरेर औठा छाप लगाई upload गरनुहोस
Diploma Pharmacy Admit Card Download
Upload Admit Card

(max100kb)

स्थायी ठेगाना

अस्थायी ठेगाना: